Scroll Top


About Us

The West Highland Way was established as Scotland’s first long-distance route in 1980, officially opened on 6th October. The 96 mile route stretches from Scotland’s largest city to its highest mountain via its largest loch, passing through some of the country’s most spectacular scenery.  More information on the route and its history can be found in our virtual exhibition.

The route is managed by the West Highland Way Management Group comprising five authorities: East Dunbartonshire, Stirling, Argyll & Bute and Highland Councils plus Loch Lomond & The Trossachs National Park as the lead body.

Partnership working between these organisations including access officers, tourism, legal and financial officers and members of the various communication teams has been central to the maintenance and development of the route.

  • – Over 45,000 walker-finishers complete the 96 miles each year
  • – At least the same number again are estimated to part-walk and complete day or weekend itineraries
  • – The WHW contributes at least £12M to the local economy each year.
  • – Around 200 SMEs operate along the route supporting rural communities

The Management Group invests significant time and resources each year to maintaining the West Highland Way as a quality walk and experience.

Find out more about how you can support the West Highland Way here.

 

 

 


Contact

The best way to contact the Management Group is via email: whw@lochlomond-trossachs.org.

You can also follow us on social media:

Facebook
Instagram 
Twitter

Further details are also available on Contact us – West Highland Way.

Mu Ar Deidhinn

West Highland Way Gaelic logo

Chaidh Slighe Taobh an Iar na Gàidhealtachd a stèidheachadh mar a’ chiad slighe fhada ann an Alba ann an 1980, is chaidh a fosgladh gu h-oifigeil air an t-siathamh latha den Dàmhair. Tha an t-slighe 96 mìltean a dh’fhaid is a’ ruith bhon bhaile as motha ann an Alba chun na beinne as àirde, is tron loch as motha, far am faicear cuid de na seallaidhean as bòidhche san dùthaich. Lorgar barrachd fiosrachaidh mun t-slighe agus a h-eachdraidh san taisbeanadh bhiortail againn.

Tha an t-slighe air a ruith le Buidheann-stiùiridh Slighe Taobh an Iar na Gàidhealtachd anns a bheil còig ùghdarrasan: Siorrachd Dhùn Breatann an Ear, Sruighlea, Earra-Ghàidheal is Bòd agus Comhairlichean na Gàidhealtachd, is tha Pàirce Nàiseanta Loch Laomainn is nan Tròisichean aig an stiùir.

Tha na buidhnean seo air a bhith ag obair ann an com-pàirteachas eadar oifigearan slighe, oifigearan turasachd, lagha is ionmhais agus tha seo air a bhith air leth cudromach ann a bhith a’ glèidheadh is a’ leasachadh na slighe.

– Bidh còrr air 45,000 neach-coiseachd a’ cur crìoch air na 96 mìltean gach bliadhna.
– Thathar a’ meas gum bi 45,000 a bharrachd a’ coiseachd pàirt dhen t-slighe agus a’ crìochnachadh clàran-siubhail thar latha neo deireadh-sheachdain.
– Tha Slighe Taobh an Iar na Gàidhealtachd a’ cur co-dhiù £12M ris an eaconamaidh ionadail gach bliadhna.
– Tha mu 200 gnothachas beag agus meadhanach stèidhichte thar na slighe, is bidh iad a’ cur taic ri coimhearsnachdan dùthchail.

Bidh am buidheann-stiùiridh a’ cosg ùine is airgead air goireasan gach bliadhna airson Slighe Taobh an Iar na Gàidhealtachd a chumail aig àrd-ìre.  Gheibhear barrachd fiosrachaidh air mar as urrainnear taic a chumail ri Slighe Taobh an Iar na Gàidhealtachd an seo.


Cuir fios gu:

‘S e post-dealain an dòigh as fheàrr airson fios a chur chun a’ bhuidhinn-stiùiridh: whw@lochlomond-trossachs.org

‘S urrainnear ar leantainn air na meadhanan sòisealta cuideachd:

Facebook
Instagram
Twitter

Skip to content