People, Place and Passion: Gaelic Stories on the West Highland Way

Bord na Gaidhlig logo

You can view our 2022 Stories pages on our virtual exhibition site.

Scotland’s Year of Stories celebrates the wealth of stories inspired by, written, or created in Scotland. With support from Bòrd na Gàidhlig we have been able to explore and capture some of the Gaelic stories on the West Highland Way in three short films: People, Place and Passion.

Tha Bliadhna nan Sgeul an Alba a’ comharrachadh na th’ ann de sgeulachdan a chaidh a bhrosnachadh, a sgrìobhadh neo a chruthachadh ann an Alba. Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig, bha e comasach dhuinn cuid a stòiridhean Gàidhlig mu Shlighe Taobh an Iar na Gàidhealtachd a’ rannsachadh is a thaisbeanadh ann an trì filmichean goirid: Daoine, Ainmean-àite agus Dìoghras.

West Highland Way Gaelic logo

Latest updates: https://www.westhighlandway.org/notices/ Please Think, Check and Plan ahead.

Skip to content